• ภารกิจหน้าที่
 • 1.   ส่งเสริม สนับสนุน การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการแพทย์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจกรมการแพทย์
 • 2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการแพทย์มาตรฐานทางการแพทย์และนวัตกรรม
 • 3. พัฒนาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 • 4. พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการแพทย์และยุทธศาสตร์สุขภาพโลก  ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 • 5. พัฒนาสื่อและศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจกรมการแพทย์
 • 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและเครือข่ายบริการทางการแพทย์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างประเทศ

 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการด้านวิชาการแพทย์