ติดต่อ

  • map
  • เบอร์ติดต่อภายใน
  • กลุ่มงานอำนวยการ                                   02-590-6283
  • กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์               02-590-6273
  • กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิชาการแพทย์    02-590-6285
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
    02-590-6146
  • กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ       02-590-6279
  • กลุ่มงานพัฒนาสื่อทางการแพทย์             02-590-6145