Download

เอกสาร

ชื่อเอกสาร - วันที่
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุมกองวิชาการแพทย์ - 2022-05-30
แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุมส่วนกลางกรมการแพทย์ - 2022-05-30
แบบฟอร์ขอจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม - 2022-05-30
แบบฟอร์มจอดรถค้างคืน - 2022-05-30
แบบใบสำคัญรับ - 2022-05-30
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน - 2022-05-30
แบบฟอร์มค่ารถแท๊กซี่ - 2022-05-30
แบบใบลาป่วยกองวิชาการแพทย์ - 2022-05-30
แบบใบลาพักผ่อนกองวิชาการแพทย์ - 2022-05-30
แบบใบขอยกเลิกวันลาของบุคลากร - 2022-05-30
คำขอมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - 2022-05-30
แบบฟอร์มขอใช้เงินสวัสดิการ - 2022-05-30
ใบรับรองการมาปฏิบัติราชการ - 2022-05-30
แบบแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน - 2022-05-30
แบบฟอร์มเงินกู้สวัสดิการกองวิชาการแพทย์ - 2022-05-30
หนังสือลาออกจากราชการ - 2022-05-30
แบบฟอร์มหนังสือลาออกพนักงานกระทรวง - 2022-05-30
แบบขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ ห้องฟิตเนส รถยนต์เข้าจอด - 2022-05-30
แบบฟอร์สมัครขอใช้งานอินเตอร์เน็ตกรมการแพทย์ - 2022-05-30