การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (สาขาเภสัชกร ด้านยาเสพติด)

     นายแพทย์กิตติวัฒน์ มะโนจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (สาขาเภสัชกร ด้านยาเสพติด) ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเภสัชกร ด้านยาเสพติด เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันฝึกอบรมสังกัดกรมการแพทย์ให้มีความสามารถในการพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรสหสาขาวิชาชีพต่างๆ และสามารถดำเนินงานฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถผลิตสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญที่ดีมีคุณภาพนำไปสู่การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคมต่อไป โดย พญ.ธญรช ทิพยวงษ์ กองวิชาการแพทย์ กล่าวรายงาน มีวิทยากรจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (นพ.อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์ พญ.ภัทราภรณ์ กินร และ ภญ.สมพร สุวรรณมาโจ) และกองวิชาการแพทย์ (พญ.ธญรช ทิพยวงษ์) โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ ประกอบด้วย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โรงพยาบาลสงฆ์ และกองวิชาการแพทย์ เข้าร่วม จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กองวิชาการแพทย์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ

News

E-book

Media

วันที่ 22 เม.ย. 2565
Home Isolation : ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ดูแลตัวเองที่บ้านอย่างมีคุณภาพ 
วันที่ 30 มี.ค. 2565
DMS Innovation EP1 
วันที่ 30 มี.ค. 2565
" UPDATE CPG COVID-19"  
วันที่ 29 ธ.ค. 2564
การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก COVID-19 ด้วย “Home and Community isolation” 
วันที่ 26 ต.ค. 2564
แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 
วันที่ 8 ต.ค. 2564
การฉีดวัคซีน COVID 19 ในเด็กนักเรียน  

คู่มือ

ติดต่อ

  • map
  • เบอร์ติดต่อภายใน
  • กลุ่มงานอำนวยการ                                   02-590-6283
  • กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์             02-590-6273
  • กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิชาการแพทย์    02-590-6285
  • กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ       02-590-6279
  • กลุ่มงานพัฒนาสื่อทางการแพทย์             02-590-6145
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์
    02-590-6146